Redegjørelse til søknad om støtte fra Bildøy Hyttelag


Bildøy Hyttelag representerer 57 hytteeiere med hytter i det vesentligste på østsiden av
Nordre Bildøy, fra Straume bro til nordre ende av Bildøy.
Hytteområdet fremgår av kartet nedenfor. Gjennom hytteområdet går det sti til eiendommene.
Stien som er ca. 1500 meter lang fører til den nordre enden av øyen.

Stien benyttes selvsagt av hytteeierne, men er også flittig brukt av andre i området. Som nær nabo til skolesenteret på Bildøy, barnehager og annen bebyggelse er stien en naturlig innfallsport til turområdet nord på Bildøy.

I tillegg til hytteeierne benyttes derfor stien av:

  • Barnehager
  • Elever og lærere ved barne- og ungdomsskolen
  • Elever og lærere ved videregående skole
  • Mosjonister
  • Pensjonister

Ansvaret for vedlikehold av stien tilligger hytteeierne som har eiendommer langs stien. Dette vedlikeholdet begrenser seg til klipping av gress og busker langs stien.

I tillegg har Bildøy Hyttelag en til to felles dugnader i året for å holde stien vedlike med blant annet å bygge og vedlikeholde trapper og rekkverk langs stien. Gress og busker klippes også under fellesdugnaden. Videre har hyttelaget utført utbedring av drenering av stien med utlegging av pukk og grus der det har vært behov for det.

Med den utvidede bruk av stien som nye brukergrupper har medført, er det ytterligere slitasje på stien. I tillegg har mye nedbør de senere år gjort at det er behov for mer drenering av stien. Dette kan gjøres ved utlegging av drensrør og pukk/grus.

Det kan også være behov for utbedring av trapper og oppsetting av rekkverk.

Tidligere har hyttelaget satt opp et par benker, og det kan være aktuelt å utvide dette med et par benker til. Da stien ikke er kjørbar, må pukk og grus fraktes ut med helikopter. Dette er kostbart og vil være en for stor kostnad for hyttelaget som har begrensede midler til disposisjon.

 Bildene som følger orienteringen illustrerer behovet for drenering, trefelling og beskæring