Vedtekter Bildøy Hyttelag

VEDTEKTER FOR BILDØY HYTTELAG 

Gjelder fra 26. april 2019 etter endringer ved årsmøtet 25. april 2019.

§ 1.0 FORMÅLSPARAGRAF

Lagets navn er Bildøy Hyttelag.
Hyttelaget har organisasjonsnummer 987237252.

Hyttelagets formål er å arbeide for aktuelle og mer varige fellesoppgaver, og å ivareta medlemmenes felles interesser.

§ 2.0 MEDLEMSKAP

2.1. STEMMERETT

Som medlemmer med stemmerett kan kun opptas hytte- eller parselleiere som har naturlig tilhørighet til nordre del av Bildøy. Hytteeiere som eier flere hytter og betaler en kontingent per hytte, har tilsvarende antall stemmer som antall medlemskap. Opparbeidede medlemsrettigheter kan overføres ved arv, gave eller salg til ny eier.

2.2. KONTINGENT

Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten som fastsettes av Årsmøtet.

Kontingenten betales til Hyttelagets bankkonto.

Dersom en hytte selges kan ny hytteeier overta medlemskapet fra tidligere eier og skal ikke betale kontingent for det året tidligere eier har betalt.

Nye eiere som melder seg inn i annet halvår betaler halv kontingent.

Styremedlemmer i hyttelaget betaler halv kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter i Hyttelaget, og kan strykes som medlem. Strykes et medlem må all skyldig kontingent være betalt før medlemskapet kan gjenopptas.

2.3.PLIKTER

Medlemmene i Bildøy Hyttelag skal respektere og overholde Hyttelagets vedtekter og vedtak fattet på Årsmøtet.

Den enkelte grunneier plikter å følge de retningslinjer som er beskrevet i skjøte og/eller grunnbok, eksempelvis ansvar for felles sti og gjerdeplikt.

2.4.UTMELDELSE AV BILDØY HYTTELAG

Utmeldelse av laget skal skje skriftlig til Styret. Ved utmeldelse bortfaller alle rettigheter.

Nøkler til parkeringsplass og flytebrygge returneres til Styret.

§ 3.0 ÅRSMØTE

3.1. BESLUTNINGSORGAN

Årsmøtet er Bildøy Hyttelags øverste beslutningsorgan.

3.2. INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte avholdes hvert år innen 30. juni.  Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel, med dagsorden i henhold til vedtektene.

Forslag til saker som ønskes behandlet på Årsmøtet skal være Styret i hende senest en uke før møtet.

Alle medlemmer har adgang til Årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede på Årsmøtet.

3.3. BESLUTNINGSDYKTIGHET

Ordinært Årsmøte er beslutningsdyktig når innkallingen er foretatt i henhold til § 3.2.

All avstemming avgjøres med vanlig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders stemme avgjørende, unntatt ved valg der avstemming finner sted ved loddtrekning.

Forslag til vedtektsendringer behandles på ordinært Årsmøte. Endringsforslag krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

3.4. ÅRSMØTETS DAGSORDEN OG GJENNOMFØRING

Det ordinære Årsmøtet behandler følgende dagsorden:

 1. a) Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
 2. b) Konstituering, valg av møteleder, sekretær, to personer til å underskrive protokollen
 3. c) Referat fra forrige Årsmøte
 4. d) Årsberetning
 5. e) Regnskap og revisjonsrapport
 6. f) Hyttelagets oppgaver for neste valgperiode, inkl. vedtak
 7. g) Innkomne forslag
 8. h) Budsjett og fastsettelse av neste års kontingent
 9. i) Forslag til vedtektsendringer
 10. j) Valg
 11. k) Eventuelt
 12. l) Avslutning

3.5.VALG

 • Styreleder velges for 1 år om gangen
 • Styrets øvrige medlemmer velges for 2 år, dog slik at det velges:
  – nestleder, kasserer, 1 styremedlem og 1 varamedlem i oddetallsår
  – sekretær, 1 styremedlem og 1 varamedlem i partallsår
 • Valgkomiteen består av tre personer. Disse velges for to år:
  – 1 medlem velges i oddetallsår
  – 2 medlemmer i partallsår
 • Revisorer,. 2 revisorer velges for 2 år, en i oddetallsår og en i partallsår

§ 4.0 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært Årsmøte kan innkalles av Styret når Styret finner dette nødvendig, eller når det forlanges skriftlig av minst 20% av medlemsmassen.

Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst en ukes varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er på dagsorden.

§ 5.0 MEDLEMSMØTER

Styret innkaller til medlemsmøte når styret finner dette nødvendig, med minst to ukers varsel. Dagsorden følger innkallingen.

§ 6.0 STYRET

Styret skal ha følgende sammensetning:

 • Leder (1)
 • Nestleder (1)
 • Sekretær (1)
 • Kasserer (1)
 • Styremedlem (2)
 • Varamedlemmer (2)

6.1. STYRETS ANSVARS- OG TILTAKSPLAN I VALGPERIODEN

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Oppnevne komiteer, utvalg, arbeidsgrupper og personer som skal ivareta spesielle ansvarsområder i samarbeid med styret. Styret utarbeider mandat for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Hyttelagets økonomi.
 • Representere Hyttelaget utad. For eksempel overfor offentlige myndigheter, private firma og/eller organisasjoner som iverksetter tiltak som kan få betydning eller konsekvenser for Hyttelagets medlemmer.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller Hyttelagets leders, evt. nestleders, stemme dobbelt.

Ingen av styrets medlemmer kan inngå bindende eller forpliktende avtaler på vegne av Hyttelaget uten styrets godkjenning.

Styrets medlemmer har taushetsplikt i alle konfidensielle saker, også etter at verv som styremedlem/varamedlem i Hyttelaget opphører.

6.2. STYREMØTER

Styret avholder minimum ett styremøte vår og minimum ett styremøte høst. Det avholdes ekstra styremøter ved behov.

6.3. ØKONOMI

Styret disponerer Hyttelagets midler i henhold til vedtak og retningslinjer fra Årsmøtet.

Alle innkjøp skal dokumenteres med bilag i Hyttelagets årsregnskap.

Regnskapsperioden følger kalenderåret.

Revidert regnskap legges frem til godkjenning på årsmøtet.

Hyttelaget er selveiende og en frittstående juridisk interesseorganisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld og uten binding til andre organisasjoner.

§ 7.0 OPPLØSNING AV BILDØY HYTTELAG

For å oppløse Hyttelaget kreves det 2/3 flertall blant Hyttelagets betalende medlemmer. Hvis slikt antall ikke oppnås, kan neste ordinære årsmøte vedta oppløsning med alminnelig flertall.

Det er årsmøtet som bestemmer Bildøy Hyttelags oppløsning, og som skal ta bestemmelse om anvendelse av lagets midler. Midlene fordeles 50/50 mellom Nors Luftambulanse og Redningsselskapet.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Bildøy Hyttelag. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring.